Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je to NATURA 2000?

Natura 2000

 

020120132420.jpg

 

je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií.

Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů. Členské státy EU mají povinnost vybrat na svém území nejhodnotnější lokality s výskytem významných živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť. Rozloha těchto lokalit by měla být taková, aby bylo zabezpečeno zachování příznivého stavu předmětu ochrany na území celého státu, tzn. ve stavu stejném nebo lepším než v okamžiku vyhlášení. Členský stát EU má povinnost zajistit odpovídající ochranu i druhům celoevropsky hodnotným, které jsou ale v daném státě hojně rozšířené a nemají v něm tudíž zajištěnou legislativní ochranu (v ČR např. čolek velký, datel černý).

Pod ochranu Natury 2000 spadá na území celé Evropské unie 253 nejohroženějších typů přírodních stanovišť, 200 druhů živočichů, 434 druhů rostlin a 181 druhů ptáků. V České republice se z toho vyskytuje 58 typů přírodních stanovišť, 55 druhů živočichů, 16 druhů rostlin a 65 druhů ptáků.

 

Soustava Natura 2000 je vytvářena dvěma typy území:

  • Ptačí oblast– zkráceně PO (ang. Special Protection Areas - SPA)

mapa-po.jpg

 

mapa-evl.jpg

Soustava Natura 2000 je podložena ochranou podle dvou směrnic:

  • směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS) O ochraně volně žijících ptáků (podle této směrnice se vyhlašují tzv. ptačí oblasti.)
  • směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (slouží ke vzniku zvláště chráněných území pro vybraná přírodní stanoviště a druhy rostlin a živočichů).

Ochranu území začleněného do soustavy Natura 2000 si určuje každý členský stát na svém území podle svých vlastních zákonů. Má však povinnost převést do svého právního řádu výše uvedené evropské směrnice. V České republice byly směrnice začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

 

 

Tyto a další základní informace postačují k tomu, abyste  pochopili podstatu věci, najdete na (klikni)

náhled obrázku  

Konkrétní podobu jedné ptačí oblasti Vrbenské rybníky u

Českých Budějovic pak máte možnost vidět na našem webu http://www.regioprogres.com/fotoalbum/osveta/oblast-natura-2000/

 

Pokud vás tato problematika zajímá více, jako například jak soutavy NATURA 2000 vznikají, kolik jich máme v ČR a kde, pak vám doporučujeme navštívit tento web